Eko.ba

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Minihidroelektrarna na rijeci Neretvi

Predmet slučaja je izgradnja mini hidroelektrana (MHE) Buna 1 i Buna 2 na rijeci Neretvi u opštini Mostar Jug. Slučaj se prati od trenutka kada je počeo postupak učešća javnosti objavljivanjem Obavještenja za javni uvid u dokumentaciju Studije utjecaja na okoliš u procesu izdavanja ekološke dozvole za MHE Buna 1 i Buna 2. Inicijator slučaja Udruženje „Majski cvijet“ uključeno je u čitav postupak od samog početka, od davanja komentara na Studiju u posutpku učešća javnosti do korištenja pravnih lijekova pred nadležnim sudovima. 

U novembru 2014. godine Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (HNK/Ž) donijela je odluku za dodjelu koncesije za korištenje vode rijeke Neretve za proizvodnju električne energije, izgradnjom objekta mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2, obje do 5 MW.

Ugovor o koncesiji potpisan 05.03.2015. godine izmedju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprvrede HNK/Ž-a i investitora – „Hercegovina građevinsko zanatstvo“ d.o.o Podružnica – Obnovljivi izvori Mostar. 

Studija o utjecaju na okoliš izrađena je od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u martu i aprilu 2015. godine koji se u tom trenutku ne nalazi na listi licenciranih firmi za obavljanje ovih poslova. 

U julu 2015. godine u naselju Buna, održana je javna rasprava za Studiju o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju MHE Buna 1 i MHE Buna 2. Javna rasprava je završena prekidom, ali bez zapisnika na uvid. Na licu mjesta uposlenici Federalnog ministarstva okoliša i turizma koji su i vodili javnu raspravu uzeli su potpise i email adrese prisutnih, s obećanjem da će zapisnik biti dostavljen. Međutim, to se nikada nije dogodilo. Nakon prekinute Javne rasprave, u zakonskom roku, UG “Majski cvijet” u vidu Elaborata je poslalo primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš predstavljenom na javnoj raspravi. Pored predstavnika UG “Majski cvijet” svoje kometare u zakonski predviđenom roku dali su i predstavnici Centra za životnu sredinu iz Banjaluke, ali ih predstavnici Federalnohg ministarstva okoliša i turizma nisu uzeli u razmatranje i nisu ih uključivali u dalji postupak.

U oktobru 2015. godine organizovan je zvanični sastanak od strane WWF Adria u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa predstavnicima UG “Majski cvijet” vezano za Elaborat-primjedbe na Studiju o utjecaju na okoliš. Sa ovog sastanka postoje dva zapisnika – jedan koji posjeduje UG “Majski cvijet” i drugi koji je proslijeđen u Federalno ministarsvo okoliša i turizma, a vezan je za dalju proceduru izdavanja dozvola i odobrenja a u kojem stoji da tokom izlaganja i rasprave niko od prisutnih nije se protivio izgradnji pomenutih HE, za šta predstavnici UG “Majski cvijet” kažu da nije istina i da je zapisnik izmijenjen/falsifikovan i kao takav poslan ministarstvu.

“Hercegovina građevinsko zanatstvo” d.o.o Podružnica- obnovljivi izvori Mostar u maju 2015. godine je predalo Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole Federalnom ministarstvu okoliša i turizma koje je izdalo Rješenje za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju gore navedenih postrojenja 11.11.2015. godine.

Predstavnici UG „Majski cvijet“ su za ovo saznali iz medija (pronašli su rješenje na spisku izdatih okolinskih dozvola na web stranici navedenog minstarstva). A kao zainteresovanu stranu u ovom postupku, Ministarstvo je imalo obavezu da ih o ovome obavijesti u pisanoj formi, kao i sve ostale dostavljače komentara. Po osnovu 22.4.2016. UG “Majski cvijet” je podnijelo tužbu protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma radi poništenja rješenja o okolišnoj dozvoli.

U ovom postupku se nailazi na dosta nepravilnosti, od neuvažavanja komentara na Studiju utjecaja, preko izmjena zapisnika sa javne rasprave i sastanka, do neobavještavanja zainteresovanih strana o daljim koracima u procesu tj. o izdavanju okolinske dozvole.