Eko.ba

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Sistem okolinskih dozvola u Bosni i Hercegovini

Ova studija je namijenjena prvenstveno organima vlasti Bosne i Hercegovine (BiH), i to: vladama (države i entitetâ), državnim službenicima, donosiocima odluka, te drugim državnim i nedržavnim akterima uključenim u reformu sistema okolinskih dozvola. Njena svrha je da ukaže na glavne nedostatke postojećeg sistema okolinskih dozvola, a služi kao praktični vodič za provedbu efikasnog i funkcionalnog IPPC sistema, u potpunosti usklađenog s pravnom stečevinom EU za okoliš. 

Stranice: 52

Jezici: bosanski/serpski/hrvatski

Autori: Šárka Havránková

Prevod sa engleskog: Samir Lemeš

Saradnici: Đana Alibegović, Mirna Delalić, Samir Lemeš, Martin Skalský, Kamila Zatloukalová, Emir Avdić, Rijad Tikveša, Denis Ziško

Studija na engliskom