Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

PGP Vran -Dukić d.o.o. Tomislavgrad | Betonara i separacija

  • Općina: Tomislovgrad
  • Kanton: Kanton 10
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 55