Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

TBG BH d.o.o. Kakanj | Podružnica Lukavac - Betonara

  • Općina: Lukavac
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Građevinska industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 191,8
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 148,7