Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

JP Elektropriveda BIH | Termoelektrana Kakanj, Blok 7

  • Općina: Kakanj
  • Kanton: Zenica-Doboj
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Oksidi azota (NOx/NO2) 2015 2 871 700
Oksidi azota (NOx/NO2) 2016 3 693 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2015 28 943 000
Oksidi sumpora (SOx/SO2) 2016 39 697 000
Ugljen dioksid (CO2) 2015 943 108 000
Ugljen dioksid (CO2) 2016 143 025 000