Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo | Coca-Cola HBC B-H

  • Općina: Sarajevo
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Prehrambena industrija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 903