Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Suton d.o.o. Široki Brijeg | Tiskara

  • Općina: Široki Brijeg
  • Kanton: Zapadnohercegovački
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 15 088