Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

BBM Vareš d.o.o. | Postrojenje za preradu krečnjaka i spilita

  • Općina: Vareš
  • Kanton: Zenica-Doboj
  • Idustrija: Rudarstvo
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2011-2013 85