Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

B.S.I. d.o.o. Jajce | Postrojenje za proizvodnju i trgovinu ferolegurama

  • Općina: Jajce
  • Kanton: Srednjobosanski
  • Idustrija: Metalurgija
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Čestice (PM10) 2011-2013 66 269
Oksidi azota (NOX/NO2) 2011-2013 119 772,8
Oksidi sumpora (SOX/SO2) 2011-2013 191 500