Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Gramat d.o.o. | Kamenolom Sklop

  • Općina: Gračanica
  • Kanton: Tuzla
  • Idustrija: Rudarstvo
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2011-2013 252
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 263,7
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2016 300,8