Kamenolom u Stričićima

Slučaj kamenoloma u Stričićima, mjesto Azarići, je slučaj pokrenut nakon prijave građana da je moguća dodjela koncesije pravnom licu "Mrkonjić putevi" d.o.o. za kamenolom nedaleko od privatnih kuća, a što bi dovelo do značajnog narušavanja životne sredine. Centar za životnu sredinu i Arhus centar su kontaktirali građani pomenutog mjesta, preko svog predstavnika, sa zahtjevom za pomoć i savjete šta da poduzmu i na koji način.

Kamenolom Stričići datira još iz vremena gradnje puta na planini Manjača i služio je isključivo kao pozajmište materijala za gradnju puta, a nakon toga povremeno se koristio za potrebe lokalnog stanovništva. U toku 2015. godine rađena su ispitavanja na navedenom lokalitetu, a od septembra 2016. godine postoje naznake da se za navedeni kamenolom traži koncesija na period od trideset godina od istog pravnog lica koje je dobilo dozvolu za istraživanje.

Svakodnevna miniranja i radovi na eksploataciji kamena bi ugrozili, ionako težak život stanovništva na Manjači. Sama lokacija kamenoloma je u blizini crkve stare 150 godina, škole, vodovoda, a prve kuće su udaljene svega 400 m. Vlasnici okolnih imanja se uglavnom bave stočarstvom i prašina iz kamenoloma bi ugrozila njihovu djelatnost. Navedeno je bilo niz nepravilnosti vezano za pomenuti kamenolom, praćenih bukom i posljedicama koje bi imale izuzeto štetan uticaj na kuće i životnu sredinu ovog mjesta. Uz stalne konsultacije Centar je pružio pomoć ovim ljudima, komunicirao sa institucijama, poslano je nekolikodopisa, zahtjeva za pristup informacijama ispred Centra, i informacije su dobijene, kao npr. Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena-dolomita na ovoj lokaciji. Takođe je poslan dopis Gradonačelniku i nadležnom ministarstvu, sa potpisima građana ovog mjesta, koji su oni sami prikupili uz savjete Centra. Ovaj slučaj je još u toku, građani i Centar za životnu sredinu, kao i Arhus centar ne misle odustati, a već je uspjeh što radovi nisu otpočeli. Takođe je ovim ljudima pružena i moralna podrška i savjeti kako trebaju ostati dosljedni u svojoj borbi, i kako nisu sami.

Dodatne informacije

  • Latitude: 44.614757
  • Longitude: 17.007622
  • City: Stričići