Ekologija u Bosne i Hercegovine

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Autor: Robert Vidović, stažista u Centru za životnu sredinu

Centar za životnu sredinu iz Banjaluke (CZZS) je početkom januara 2016. počeo sa kampanjom za ratifikaciju GMO amandmana na Arhusku konvenciju u BiH.

Autor: Mile Aljetić, stažista u Centru za životnu sredinu

Konvencije za zaštitu evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa, poznatija kao Bernska konvencija je obavezujući pravni instrument u području zaštite prirode i ima za cilj da se očuvaju divlja flora i fauna i njihova prirodna staništa na evropskom kontinentu i nekim državama Afrike. Usvojena je 19.9.1972. godine, a ratifikovana od strane Bosne i Hercegovine 17.11.2008. godine.

Autorka: Biljana Rakić, stažistkinja u Centru za životnu sredinu

Ovaj slučaj je dosta specifičan jer se odnosi na lobiranje u izmjenama i dopunama zakona, tačnije, na podsticanje građana da uzmu učešće u samom procesu njegovog donošenja. Naime, osnovni razlog iz kojeg smo se mi uključili u ovaj proces jeste taj što je član 102. Zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju na putevima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 06/06) iz 2006. godine predviđao da je vozač bicikla obavezan prilikom vožnje na nošenje kacige.