Životna sredina u Bosni i Hercegovini

Internet stranica o životnoj sredini/okolišu u BiH i učešću/sudjelovanju javnosti u donošenju odluka

Hidrogradnja Sigma d.o.o. Sarajevo | Kamenolom Hadžići

  • Općina: Sarajevo
  • Kanton: Sarajevo
  • Idustrija: Rudarstvo
Polutant Godina Emisije u zrak (kg/god)
Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) 2015 195